วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม สดุดี 121:1-8 “พระเจ้าผู้อารักขา”

Q1  อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ 2-3 รอบ โดยไม่ต้องกังวลว่าจะได้รับบทเรียนอะไรบ้าง ค่อยๆ ปล่อยให้ความคิดของคุณไหลไปกับพระคำของพระเจ้าที่คุณได้อ่านไป
Q2  อธิษฐานขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระคัมภีร์ตอนนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *