วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม สดุดี 121:1-4 “ความอุปถัมภ์”

1 ข้าพเจ้าเงยหน้าดูภูเขาความอุปถัมภ์ของข้าพเจ้ามาจากไหน
2
ความอุปถัมภ์ของข้าพเจ้ามาจากพระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก

Q1  อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ 2-3 รอบ จนจำเนื้อหาได้ ลองคิดพิจารณาดูว่า “การเงยหน้า” และ “ความอุปถัมภ์” เกี่ยวข้องกันอย่างไร?
Q2  ลองทบทวนชีวิตของคุณว่า อะไรคือ “ความอุปถัมภ์” ของคุณที่ได้รับมาจากพระเจ้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *