วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม สดุดี 121:5-8 “อารักขา II”

5 พระเจ้าทรงเป็นผู้อารักขาท่าน พระเจ้าทรงเป็นที่กำบังที่ข้างขวามือของท่าน
6
ดวงอาทิตย์จะไม่โจมตีท่านในเวลากลางวันหรือดวงจันทร์ในเวลากลางคืน

Q1  อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ 2-3 รอบ จนจำเนื้อหาได้ คำว่า “อารักขา” “ที่กำบัง” “มือขวา” และ “โจมตี” เกี่ยวข้องกันอย่างไร?
Q2 “มือขวา” หมายถึง การที่พระเจ้าสถิตอยู่ใกล้ ความจริงเรื่องนี้หนุนใจคุณในการดำเนินชีวิตวันนี้อย่างไร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *