วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม สดุดี 121:5-8 “อารักขา III”

7 พระเจ้าจะทรงอารักขาท่านให้พ้นภยันตรายทั้งสิ้น พระองค์จะทรงอารักขาชีวิตของท่าน

Q1  อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ 2-3 รอบ จนจำเนื้อหาได้ คำว่า “อารักขา” “พ้นภยันตรายทั้งสิ้น”และ “อารักขาชีวิต” เกี่ยวข้องกันอย่างไร?
Q2  การที่คุณรู้ว่า “ภยันตราย” ซึ่งสามารถแปลได้อีกอย่างว่า “สิ่งชั่วร้าย” “ความยากลำบาก” “ความหายนะ” ช่วยให้คุณขอบคุณพระเจ้าสำหรับการอารักขาของพระองค์มากขึ้นอย่างไร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *