วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 1 เปโตร 5:6-11 “ทนทุกข์”

“อด” หมายถึง ยอมอดจากสิ่งที่ตัวชอบด้วยความมุ่งหมายจะสร้างความดีหรือความเจริญให้ตน เช่น อดเที่ยวเพื่อดูหนังสือ อดเปรี้ยวไว้กินหวานเพื่อให้เหมาะกับเวลาและได้ประโยชน์มากขึ้น
“ทน” หมายถึง ทนต่อสิ่งที่ตนไม่ชอบ เพื่อทำตนให้เจริญขึ้น เช่น ทนร้อน ทนลำบาก ทนหิว ทนเหนื่อย
“อดทน” จึงหมายถึง การรักษาปกติภาวะของตนไว้ได้ไม่ว่าจะถูกกระทบกระทั่งด้วยสิ่งอันเป็นที่พึงปรารถนาหรือไม่พึงปรารถนาก็ตาม มีความมั่นคงหนักแน่นเหมือนแผ่นดินซึ่งไม่หวั่นไหวไม่ว่าจะมีคนเทอะไรลงไป ของเสีย ของหอม ของสกปรกหรือของดีงามก็ตาม
ในการดำเนินชีวิตคริสเตียนก็เช่นกัน การรู้จักบังคับตนเองในเรื่อง ความอดทนต่อการข่มเหง หรือความทุกข์ยากลำบากที่เกิดขึ้นในชีวิต ก็เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการเติบโตในความเชื่อ

Q1  เปโตรได้ให้หลักในการรู้จักบังคับตนในเรื่องการอดทนต่อความทุกข์ยากลำบากอย่างไรบ้าง? (ดูข้อ 6, 8, 9 สังเกตคำว่า “ใจ”)
Q2  จากประโยคที่ว่า “ยกท่านขึ้นเมื่อถึงเวลาอันควร” “เข้าในศักดิ์ศรีนิรันดร์” “โปรดปรับปรุงท่านให้มั่นคง” หนุนใจคุณอย่างไรในการรู้จักบังคับตนเองในเรื่องความอดทน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *