วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม มัทธิว 5:27-30 “ตัดทิ้งเสีย”

อารมณ์ทางเพศเป็นเรื่องธรรมชาติของเพศชายและเพศหญิง แต่เมื่อเกิดแล้วก็ควรจะต้องมีการจัดการกับอารมณ์ทางเพศอย่างถูกต้องและเหมาะสมกับตนเอง แล้วจะไม่ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา เรื่องของอารมณ์ทางเพศเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อใดเป็นเรื่องไม่แน่นอน แล้วแต่สถานการณ์ว่าจะมีสิ่งเร้ามากระตุ้นให้เกิดอารมณ์ทางเพศหรือไม่ เราจะมาดูกันว่า พระเยซูทรงแนะนำทางออกในเรื่องนี้อย่างไรบ้าง?

Q1  คำแนะนำของพระเยซูค่อนข้างจะรุนแรง ไม่ว่าจะเป็น “ควักตาทิ้งเสีย” “ตัดมือทิ้งเสีย” แต่พระองค์ไม่ได้หมายความตามตัวอักษรจริง เป็นการเปรียบเทียบให้เห็นถึงความสำคัญ คุณคิดว่า “การตัดทิ้งเสีย” ในที่นี้หมายความว่าอย่างไร? (พิจารณาคำว่า “เพื่อให้เกิด” “ใจกำหนัด” “ถ้า” “ดีกว่า” ประกอบ)
Q2  ลองคิดดูว่า คุณจะบังคับตนเอง และเรียนรู้ที่จะรักษาชีวิตของคุณให้บริสุทธิ์ในเรื่องเพศได้อย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *