วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 1 โครินธ์ 12:1-31 “ร่างกายเดียวกัน”

ปัญหาความขัดแย้งในคริสตจักรเมืองโครินธ์ค่อนข้างจะมาก และหลากหลายปัญหา ทั้งในเรื่องการแบ่งพรรคแบ่งพวก การอวดตัว อวดความรู้ว่าเหนือกว่าผู้อื่น ความประพฤติ ความแตกต่างด้านชนชาติ (ยิวต่างชาติ) ความสามารถ ของประทานฝ่ายจิตวิญญาณ การล่วงประเวณี โดยเปาโลให้คำแนะนำว่า คริสเตียนไม่ควรแตกแยกกัน เพราะมีพระเจ้าองค์เดียวกัน

Q1  เปาโลให้เหตุผลอะไรกับพี่น้องที่เมืองโครินธ์ไม่ให้ทะเลาะเบาะแว้งกัน ถึงแม้จะแตกต่างกันก็ตาม? (สังเกตคำที่ถูกกล่าวซ้ำๆ กัน)
Q2  “ถ้าอวัยวะอันหนึ่งเจ็บ อวัยวะทั้งหมดก็พลอยเจ็บด้วย ถ้าอวัยวะหนึ่งได้รับเกียรติ อวัยวะทั้งหมดก็พลอยชื่นชมยินดีด้วย” พระคัมภีร์ข้อนี้ช่วยให้คุณดำเนินชีวิตร่วมกับพี่น้องในคริสตจักรโดยไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันได้อย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *