วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 1 โครินธ์ 16:1-4; 2 โครินธ์ 8:1-15 “ถวายทรัพย์”

ในเวลานั้นเกิดการกันดารอาหารครั้งใหญ่ เปาโลจึงหนุนใจให้พี่น้องที่เมืองโครินธ์เก็บรวบรวมเงินทุกๆ วันต้นสัปดาห์เพื่อจะช่วยเหลือพี่น้องหรือคริสตจักรที่ขัดสน (1 โครินธ์ 16:1-4) ซึ่งเราพบว่า พี่น้องที่เมืองโครินธ์ได้เก็บรวบรวมเงินไว้ถวายอย่างเต็มกำลัง จนเปาโลบอกว่า ถวายเกินความสามารถของพวกเขาเสียอีก (ข้อ 3)

Q1  อะไรคือสาเหตุสำคัญ ที่ทำให้ผู้เชื่อในเมืองโครินธ์ถวายจนสุด (เกิน) ความสามารถ? (ดูข้อ 5, 11 ประกอบ)
Q2  อธิษฐานขอให้ท่าทีการถวายทรัพย์แบบพี่น้องที่เมืองโครินธ์เกิดขึ้นในตัวคุณและในคริสตจักรพระคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *