วันอังคารที่ 1 ตุลาคม กันดารวิถี 14:11-19 “สอดแนม 12 คน II”

ดูเหมือนว่า การที่ชนชาติอิสราเอลส่วนใหญ่ปฏิเสธที่จะเดินทางเข้าไปในดินแดนแห่งพันธสัญญา ทำให้พระเจ้าทรงพิโรธเป็นอย่างมาก จนพระองค์ตัดสินใจที่จะยกดินแดนแห่งพันธสัญญาให้กับตระกูลของโมเสสเพียงตระกูลเดียว (ข้อ 12ข.)

Q1 คุณคิดว่า อะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้พระเจ้าโกรธ และลงโทษอิสราเอลอย่างรุนแรง? (เปรียบเทียบข้อ 11 และ ข้อ 14)
Q2 ลองทบทวนชีวิตของคุณว่า คุณได้ตอบสนองต่อพระคุณของพระเจ้า ด้วยการสบประมาทพระองค์ในเรื่องใดบ้าง?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *