วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม กันดารวิถี 14:20-35 “สอดแนม 12 คน IV”

พระเจ้าตอบคำถามของโมเสสในข้อ 16 ว่า พระสิริของพระเจ้าไม่ได้ขึ้นอยู่กับคำถาม หรือการกระทำของมนุษย์ เพราะโลกนี้สะท้อนความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าอยู่แล้ว (ข้อ 21) ในขณะเดียวกันพระองค์ก็ตอบตกลงที่จะให้อภัย ไม่ตัดชนชาติอิสราเอลจากแผ่นดินแห่งพันธสัญญาตามที่โมเสสขอ (ข้อ 20)

Q1 แม้ว่า พระเจ้าจะให้อภัยกับการสบประมาทของชนชาติอิสราเอล แต่สิ่งที่ชนชาติอิสราเอลต้องได้รับจากผลของการกระทำของตนเองคือ? (ดูข้อ 23, 28-35 ประกอบ)
Q2 จากพระธรรมโรม 2:3-4 ที่ว่า “มนุษย์เอ๋ย ท่านที่กล่าวโทษคนที่ประพฤติเช่นนั้น แต่ท่านเองยังประพฤติเช่นเดียวกับเขา ท่านคิดหรือว่าท่านจะพ้นจากการพิพากษาลงโทษของพระเจ้าได้ หรือว่าท่านประมาทพระกรุณาคุณอันอุดม และความอดกลั้นพระทัย และความอดทนของพระองค์ ท่านไม่รู้หรือว่าพระกรุณาคุณของพระเจ้านั้น มุ่งที่จะชักนำท่านให้กลับใจใหม่” เตือนสติคุณในการดำเนินชีวิตคริสเตียนวันนี้อย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *