วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม กันดารวิถี 14:20-35 “สอดแนม 12 คน V”

พระเจ้าได้สะท้อนให้เห็นถึงความยุติธรรมโดยลงโทษคนที่สบประมาทพระองค์ ไม่ให้เข้าในแผ่นดินแห่งพันธสัญญา แต่ในขณะเดียวกันพระองค์ก็ทรงสำแดงความรักมั่นคงของพระองค์ โดยอนุญาตให้คนอีกกลุ่มหนึ่งได้เข้าสู่แผ่นดินแห่งพันธสัญญา

Q1 อะไรคือสาเหตุสำคัญที่ทำให้คนอีกกลุ่มหนึ่งได้รับอนุญาตให้เข้าสู่แผ่นดินแห่งพันธสัญญา? (ดูข้อ 24, 30, 31 ประกอบ)
Q2 ลองทบทวนดูว่า ที่ผ่านมาพระเจ้าทรงสำแดงความยุติธรรม และความรักมั่นคงของพระองค์ในชีวิตของคุณในแง่มุมใดบ้าง?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *