วันพุธที่ 16 ตุลาคม สุภาษิต 12:19-22 “การรู้จักบังคับตน & คำพูดมุสา”

ในพระธรรมยากอบ 3:2 กล่าวไว้ว่า “เพราะเราทุกคนทำผิดพลาดไปหลายๆ อย่าง ถ้าผู้ใดมิได้ทำผิดทางวาจา ผู้นั้นก็เป็นคนดีรอบคอบแล้ว และสามารถบังคับทั้งตัวไว้ได้ด้วย” การรู้จักบังคับตนอีกด้านหนึ่งที่คริสเตียนควรจะเรียนรู้คือ พูดในสิ่งที่เป็นความจริง และเลิกพูดในสิ่งที่เป็นเท็จ เลิกพูดโกหกหลอกลวง

Q1 ผู้เขียนได้บอกถึงความจริงเกี่ยวกับ “การพูดความจริง” และ “การพูดมุสา” ไว้อย่างละ 3 ประการเท่าๆ กันคือ? (ดูข้อ 19, 20, 21 ประกอบ)
Q2 คุณจะนำความจริงที่เรียนรู้เกี่ยวกับ “พูดความจริง” และ “พูดมุสา” ไปใช้ในการบังคับตนเองในเรื่องการพูดอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *