วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม สุภาษิต 20:1-3 “การรู้จักบังคับตน & การดื่มเหล้า I”

จากผลสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติในปี 2554 พบว่า ปริมาณการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประชากรไทยมากเป็นอันดับที่ 3 ของเอเชีย เฉลี่ยเป็น 52 ลิตร/คน/ปี ซึ่งสูงกว่าปริมาณการบริโภคนมของประชากรไทยซึ่งอยู่ที่ 14 ลิตร/คน/ปี พบคนอายุ 15 ปีขึ้นไปทั่วประเทศดื่มสุรามากถึง 17 ล้านคน หรือเกือบ 1 ใน 3 ของประชากร และจากรายงานของศูนย์วิจัยปัญหาสุราล่าสุด ในปี 2556 พบว่านักดื่มเป็นผู้ชายมากกว่าผู้หญิงถึง 5 เท่า โดยเฉลี่ยผู้ชายเริ่มดื่มเมื่ออายุ 19 ปี ส่วนผู้หญิงเฉลี่ยเริ่มดื่มอายุ 24 ปี

Q1 พระคัมภีร์ตอนนี้พูดถึงผลเสียของการดื่มสุราอย่างไรบ้าง?
Q2 คุณคิดว่า คุณจะรักษาชีวิตของคุณให้มีเกียรติ โดยการรู้จักควบคุมตนเองในเรื่องการดื่มเหล้าอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *