วันพุธที่ 23 ตุลาคม มัทธิว 3:13-17 “ยอห์นให้บัพติศมาพระเยซู”

ยอห์นไม่เพียงแต่ให้บัพติศมากับชนชาติอิสราเอลที่กลับใจ และหันหลังจากความผิดบาปแล้วเท่านั้น ในเวลานั้นพระเยซูก็เดินทางมาหายอห์น เพื่อจะรับบัพติศมาด้วย ซึ่งแน่นอนว่า พระเยซูไม่ได้รับบัพติศมาเพราะสำนึกในความผิดบาป แต่เพื่อยืนยันว่า สิ่งที่ยอห์นทำนั้นมาจากพระเจ้า และยืนยันว่า พระองค์คือพระบุตรของพระเจ้า และเป็นพระผู้ช่วยให้รอดที่ทุกคนรอคอย

Q1 จากการสนทนาระหว่างยอห์นผู้ให้บัพติสมากับพระเยซู คุณเรียนรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับการถ่อมใจและการเชื่อฟังพระเจ้าพระบิดา?
Q2 “ท่านผู้นี้เป็นบุตรที่รักของเรา เราชอบใจท่านมาก” ถ้าพระเจ้าเปลี่ยนจากคำว่า “ท่าน” เป็น “ชื่อของคุณ” คุณคิดว่า อะไรคือสิ่งที่พระเจ้าชอบใจในชีวิตของคุณ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *