วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม ยอห์น 3:22-30 “ข้าพเจ้าต้องด้อยลง”

เกิดความขัดแย้งกันระหว่างลูกศิษย์ของยอห์นผู้ให้รับบัพติศมากับยิวคนหนึ่งในเรื่อง การให้รับบัพติศมา ดูเหมือนว่าสาวกของยอห์นผู้ให้บัพติศมาจะไม่ค่อยพอใจที่ผู้คนเริ่มจะหันไปหาพระเยซู มากกว่าที่จะมาหายอห์นผู้เป็นอาจารย์ของตน (ข้อ 26)

Q1 ยอห์นตอบสนองต่อคำถาม และความไม่พอใจของลูกศิษย์ของตนเองในสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างตนเองและกับพระเยซูอย่างไร? (ดูข้อ 27-30 ประกอบ)
Q2 “พระองค์ต้องทรงยิ่งใหญ่ขึ้น แต่ข้าพเจ้าต้องด้อยลง” คำพูดประโยคนี้ของยอห์นผู้ให้บัพติศมาจะเป็นจริงในชีวิตของคุณได้อย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *