วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม อิสยาห์ 6:1-3 “พระเจ้าจอมโยธา”

“บริสุทธิ์ บริสุทธิ์ บริสุทธิ์ พระเจ้าจอมโยธา
แผ่นดินโลกทั้งสิ้นเต็มด้วยพระสิริของพระองค์”

Q1  อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ สัก 2 – 3 รอบ คิดไตร่ตรองถึงพระลักษณะของพระเจ้าที่อิสยาห์มองเห็น และบรรยากาศโดยรอบพระที่นั่งของพระเจ้าว่าเป็นอย่างไร?
Q2  เวลาที่คุณมองดูพระเจ้า คุณมองเหมือนกับที่อิสยาห์ได้บรรยายไว้ในพระคัมภีร์ตอนนี้ หรือแตกต่างออกไป?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *