วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน เอเฟซัส 2:11-22 “ครอบครัวเดียวกัน”

โดยปกติแล้วชนชาติอิสราเอลจะดูถูกและรังเกียจคนต่างชาติมาก มองคนต่างชาติเทียบเท่ากับสุนัข เพราะถือว่าตนเองเป็นชนชาติของพระเจ้าแต่เพียงผู้เดียว แต่ในพระคัมภีร์ตอนนี้เปาโลได้ฉีกแนวความคิดผิดๆ นี้อย่างสิ้นเชิง โดยบอกว่า ไม่มีกำแพง ไม่มีความแตกต่างอีกต่อไปแล้วระหว่างคนต่างชาติ และชนชาติอิสราเอล (ข้อ14) ทุกคนล้วนเป็นพลเมืองของพระเจ้า เป็นคนในครอบครัวของพระเจ้า (ข้อ19)

Q1  อะไรคือสาเหตุที่ทำให้คนต่างชาติและชนชาติอิสราเอลกลายเป็นชนชาติเดียวกัน เป็นครอบครัวเดียวกัน? (ดูข้อ 13, 15, 16, 18, 21 ประกอบ)
Q2  ถ้าคุณกำลังขัดแย้งกับพี่น้องคนใดในคริสตจักร คุณจะนำความจริงในเรื่อง “เราเป็นครอบครัวเดียวกัน” ไปแก้ไขความขัดแย้งที่เกิดขึ้นอย่างไร? ถ้าคุณไม่ได้ขัดแย้งกับใคร คุณจะมีส่วนทำให้คริสตจักรของเรามีภาพของครอบครัวเดียวกันได้อย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *