วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน เอเฟซัส 3:1-13 “ใจกล้า”

ในข้อ 1-6 เปาโลได้พูดถึงพันธกิจที่ท่านได้กระทำอยู่คือ “การประกาศกับคนต่างชาติ” เป็นพันธกิจซึ่งพระเยซูคริสต์ได้ทรงแต่งตั้งท่านให้ทำโดยตรง ซึ่งเป็นการเปิดเผยจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ และยืนยันว่า แผ่นดินสวรรค์ก็เป็นของคนต่างชาติด้วย ไม่ใช่แค่ชนชาติอิสราเอล

Q1  คุณคิดว่า การที่เปาได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพันธกรแห่งข่าวประเสริฐ (ข้อ 7-11) และการทนทุกข์ยากลำบากในการประกาศข่าวประเสริฐ (ข้อ 12-13) มีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร? (พยายามจับอารมณ์ความรู้สึกของเปาโล)
Q2 “ทั้งนี้ก็เป็นไปตามพระประสงค์นิรันดร์ของพระองค์ ซึ่งพระองค์ได้ทรงกระทำให้สำเร็จแล้วในพระเยซูคริสตเจ้าของเรา” พระคัมภีร์ตอนนี้หนุนใจคุณที่จะมี “ใจกล้า” เหมือนกับเปาโลในการดำเนินชีวิตคริสเตียนอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *