วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน เอเฟซัส 3:14-21 “ซาบซึ้งถึงความรัก”

อีกครั้งที่เปาโลได้สำแดงถึงความรู้สึกห่วงใยพี่น้องที่เมืองเอเฟซัส เปาโลบอกว่า “เพราะเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงคุกเข่าต่อพระบิดา” แม้ว่าเปาโลจะไม่สามารถเดินทางมาเจอหน้ากับพี่น้องที่เมืองเอเฟซัส และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เพราะติดคุกอยู่ที่โรม แต่เปาโลกำลังทำงานด้วย “หัวเข่า” และท่านเชื่อว่า การทำงานด้วยหัวเข่ามีพลังมากกว่าการที่ท่านได้เยี่ยมพี่น้องที่เมืองเอเฟซัสเสียอีก เพราะพระเจ้าเป็นผู้ทำงาน และท่านมั่นใจว่า สุดท้ายเกียรติจะตกอยู่กับพระเจ้าแต่เพียงผู้เดียว (ข้อ 20-21)

Q1  คุณคิดว่า การที่เปาโลอธิษฐานขอให้พี่น้องที่เมืองเอเฟซัส “ซาบซึ้งถึงความรักของพระเยซูคริสต์” จะส่งผลอย่างไรกับชีวิตของพี่น้อง และคริสตจักรที่นั่น? (ดูข้อ 17-18 ประกอบ)
Q2 ใช้เวลานี้ทบทวน และซาบซึ้งถึง “ความรัก” ของพระเยซูคริสต์ที่ทรงประทานให้ในชีวิตของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *