วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน เอเฟซัส 4:1-16 “การดำเนินชีวิตวันนี้”

ดูเหมือนว่าในเอเฟซัสบทที่ 1-3 เปาโลได้พูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีต การต้อนรับข่าวประเสริฐของพี่น้องที่เมืองเอเฟซัส พูดถึงหลักข้อเชื่อ ความรอด และความหวังใจในอนาคต พอมาถึงบทที่ 4 เปาโลเริ่มจะพูดถึง “การดำเนินชีวิต” ที่ควรจะมีใน “วันนี้” ถึงแม้ว่าแต่ละคนอาจจะมีบทบาทที่แตกต่างกันตามของประทาน เช่น บางคนเป็นอัครทูต บางคนเป็นผู้เผยพระวจนะ บางคนเป็นผู้เผยแพร่ข่าวประเสริฐ บางคนเป็นศิษยาภิบาล บางคนเป็นอาจารย์ก็ตาม (ข้อ 11)

Q1  การดำเนินชีวิตแบบไหนที่เปาโลวิงวอนขอให้เกิดขึ้นกับชีวิตของพี่น้องที่เมืองเอเฟซัส? (ดูข้อ 2, 3, 12, 13, 14, 15, 16 ประกอบ)
Q2  ใช้เวลานี้ทบทวนชีวิตของคุณ และทูลวิงวอนขอต่อพระเจ้าในรูปแบบการดำเนินชีวิตที่คุณยังขาดอยู่ หรือต้องการการเปลี่ยนแปลง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *