วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน ลูกา 14:25-33 “คิดดูเสียก่อน”

มีคนเป็นอันมากที่ติดตามพระเยซู เพื่อจะฟังคำสั่งสอน ดูการอัศจรรย์ ได้รับประทานอาหาร รวมถึงการอยากจะเห็นสิ่งใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้น แต่พระเยซูไม่ได้พอใจกับจำนวนคนมากมายที่ติดตามพระองค์ สิ่งที่พระองค์ต้องการคือ “สาวก” สาวกที่พร้อมจะอุทิศตนและยอมจำนนกับพระเจ้า

Q1  การที่พระเยซูเรียกร้องให้คนที่จะเป็นสาวกของพระองค์ “ให้ชังบิดามารดา บุตรภรรยา พี่น้อง แม้กระทั่งตนเอง” (ข้อ 26) “ให้แบกกางเขน” (ข้อ 27) และ “ให้สละสิ่งสารพัด” (ข้อ 33) รวมทั้งยกตัวอย่างเรื่องการสร้างตึก และการทำสงครามว่า “จะต้องคิดดูเสียก่อน” ว่าจะทำสำเร็จไหม เกี่ยวข้องอย่างไรกับ “การอุทิศตน” และ “การยอมจำนน”
Q2 คุณคิดว่า คุณเป็นเพียงแค่ “ผู้ติดตามพระเยซู” หรือ คุณเป็น “สาวกของพระเยซู”?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *