วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน ลูกา 9:57-62 “จงตามเรามาเถิด”

การอุทิศตน และการยอมจำนนกับพระเจ้า เป็นเรื่องที่อยู่ในใจของพระเยซูเสมอ และพระองค์ก็พร้อมที่จะสอนเรื่องนี้ทุกครั้งที่มีโอกาส ในพระคัมภีร์ตอนนี้ก็เช่นกัน ในระหว่างการเดินทาง มีคนหนึ่งพูดว่า “พระองค์เสด็จไปทางไหน ข้าพระองค์จะตามพระองค์ไปทางนั้น” พระเยซูได้ใช้คำถามนี้เป็นประตู เพื่อสอนสาวกและคนที่ติดตามพระองค์ในเรื่อง การอุทิศตนและการยอมจำนนกับพระเจ้า

Q1  จากพระคัมภีร์ตอนนี้ อะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้คนไม่สามารถ “อุทิศตน” และ “ยอมจำนน” และติดตามพระเยซูคริสต์ในฐานะสาวก? (ดูข้อ 58, 59, 61 ประกอบ)
Q2  ข้อพระคัมภีร์ที่ว่า “ผู้ใดเอามือจับคันไถแล้วหันหน้ากลับเสีย ผู้นั้นก็ไม่สมควรกับแผ่นดินของพระเจ้า” เตือนสติคุณในการอุทิศตนและยอมจำนนกับพระเจ้าอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *