วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน ปัญญาจารย์ 1:1-2 “เกิด & ตาย”

1 มีฤดูกาลสำหรับทุกสิ่ง และมีวาระสำหรับเรื่องราวทุกอย่างภายใต้ฟ้าสวรรค์
2
มีวาระเกิด และวาระตาย มีวาระปลูก และวาระถอนสิ่งที่ปลูกทิ้ง

Q1  อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ 2-3 รอบช้าๆ จดจ่ออยู่ที่คำหลัก “เกิด” “ตาย” “ปลูก” “ถอนทิ้ง” คำเหล่านี้มีความหมายอะไรกับชีวิตของคุณ?
Q2  คุณคิดว่า ตอนนี้พระเจ้าทรงวางคุณไว้ในวาระใด และคุณจะเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันได้อย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *