วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน ปัญญาจารย์ 1:1,3,4 “ร้องไห้ & หัวเราะ”

1 มีฤดูกาลสำหรับทุกสิ่ง และมีวาระสำหรับเรื่องราวทุกอย่างภายใต้ฟ้าสวรรค์
3
มีวาระฆ่า และวาระรักษาให้หาย มีวาระรื้อทลายลง และวาระก่อสร้างขึ้น
4
มีวาระร้องไห้ และวาระหัวเราะ มีวาระไว้ทุกข์ และวาระเต้นรำ

Q1  อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ 2-3 รอบช้าๆ จดจ่ออยู่ที่คำหลัก “ฆ่า” “รักษา” “รื้อทลาย” “ก่อสร้าง” “ร้องไห้” “หัวเราะ” “ไว้ทุกข์” “เต้นรำ” คำเหล่านี้มีความหมายอะไรกับชีวิตของคุณ?
Q2  คุณคิดว่า ตอนนี้พระเจ้าทรงวางคุณไว้ในวาระใด และคุณจะเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันได้อย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *