วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม กิจการ 17:1-15 “เมืองเธสะโลนิกาและเมืองเบโรอา”

หลังจากที่เปาโลและลิลาสถูกปล่อยออกจากคุกที่เมืองเอเฟซัส ท่านทั้งสองรวมถึงทิโมธีได้เดินทางยังเมืองเธสะโลนิกา ซึ่งเปาโลได้เข้าไปที่ธรรมศาลาของคนยิว และประกาศข่าวประเสริฐกับคนเหล่านั้นอยู่ 3 วันสะบาโต มีทั้งคนที่สนใจรับเชื่อ และต่อต้าน พวกที่ต่อต้านกล่าวหาว่า เปาโลและพวกสอนให้กบฏกับซีซาร์ โดยบอกว่า พระเยซูคือกษัตริย์องค์ใหม่ ทำให้เขาต้องหนีไปที่เมืองเบโรอา ซึ่งคนยิวในเมืองเธสะโลนิกาก็ตามไปขัดขวางเปาโลถึงเมืองเบโรอา

Q1  ประชาชนที่เมืองเบโรอาตอบสนองต่อข่าวประเสริฐอย่างไร? (ดูข้อ 11-12)
Q2  คุณจะนำท่าทีของชาวเมืองเบโรอาที่มีต่อพระวจนะของพระเจ้า มาปรับใช้ในชีวิตของคุณอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *