วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน ปัญญาจารย์ 1:10-15 “บทสรุป”

อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ 2-3 รอบช้าๆ ค่อยๆ พยายามมองหาสิ่งที่ปัญญาจารย์อยากจะเป็นบทสรุปสำหรับพระคัมภีร์ตอนนี้

Q1  แม้ว่า ปัญญาจารย์จะบอกว่า ชีวิตของคนเรามี 2 ด้าน คือ ด้านที่ดี มีความสุข และด้านที่ไม่ดี มีความทุกข์ แต่ปัญญาจารย์ก็ยังสนับสนุนให้เรามองชีวิตในด้านที่ดี และมีความสุข ปัญญาจารย์มีเหตุผลอะไรที่คิดอย่างนั้น ? (ดูข้อ 13, 14 ประกอบ)
Q2  คุณคิดว่า ตอนนี้พระเจ้าทรงวางคุณไว้ในวาระใด และคุณจะเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันได้อย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *