วันพุธที่ 1 มกราคม 1 โครินธ์ 13:4-7 ความคิดดีๆ

ความรักนั้นก็อดทนนานและกระทำคุณให้ ความรักไม่อิจฉา ไม่อวดตัว ไม่หยิ่งผยอง
ไม่หยาบคาย ไม่คิดเห็นแก่ตนเองฝ่ายเดียว ไม่ฉุนเฉียว ไม่ช่างจดจำความผิด
ไม่ชื่นชมยินดีเมื่อมีการประพฤติผิด แต่ชื่นชมยินดีเมื่อประพฤติชอบ
ความรักทนได้ทุกอย่างแม้ความผิดของคนอื่น และเชื่อในส่วนดีของเขาอยู่เสมอ
และมีความหวังอยู่เสมอ และทนต่อทุกอย่าง

มีคำกล่าวว่า การกระทำที่ดี เกิดขึ้นจากความคิดที่ดี เหมือนกับต้นไม้ดี ยอมให้ผลดี ต้นไม้เลวย่อมให้ผลที่เลว เหมือนที่พระเยซูคริสต์พูดไว้ใน มัทธิว 7:17

Q1  อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ 2 -3 รอบ จนคุณสามารถเข้าใจถึงเนื้อหาที่พระคัมภีร์ตอนนี้
Q2  คุณคิดว่า พระคัมภีร์ตอนนี้จะช่วยให้คุณมีความคิดดีๆ ได้อย่างไร? และความคิดดีๆ จะทำให้คุณเริ่มต้นชีวิตในปีใหม่นี้อย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *