วันพุธที่ 15 มกราคม 1 เปโตร 1:10-12 “ข่าวประเสริฐ”

เปาโลได้อธิบายถึงข่าวประเสริฐเรื่องพระเยซูคริสต์ว่า ได้มีการพยากรณ์ผ่านทางผู้เผยพระวจนะมาเป็นเวลาช้านานแล้ว  และข่าวประเสริฐเรื่องพระเยซูคริสต์ได้ปรากฏและสำเร็จแล้วในยุคของพวกเขา (ผู้อ่าน)

Q1  มีคน 2 กลุ่มที่อยากจะให้ข่าวประเสริฐสำเร็จในชีวิตของพวกเขา แต่ไม่สามารถเป็นจริงได้ คน 2 กลุ่มนั้นคือใคร? (ดูข้อ 12ก. และ 12ข. ประกอบ)
Q2  คุณคิดอย่างไรที่รู้ว่า ข่าวประเสริฐเรื่องพระเยซูคริสต์ มีไว้สำหรับคุณโดยเฉพาะ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *