วันอังคารที่ 14 มกราคม 1 เปโตร 1:6-9 “ความรอด & ความเชื่อ”

หลังจากที่เปโตรพูดเกี่ยวกับการบังเกิดใหม่ และความหวังใจ เปโตรได้พูดอีก 2 หัวข้อที่เกี่ยวพันกันคือ “ความรอด” และ  “ความเชื่อ”

Q1  คุณคิดว่า ทำไมเปโตรจึงบอกว่า ความรอด “เป็นผล” จากความเชื่อ (ข้อ 9)?  (ดูข้อ 6- 7 ประกอบ)
Q2  คุณคิดว่า ตอนนี้คุณกำลังถูกทดลองความเชื่อในเรื่องใดบ้าง?  และคุณจะผ่านการทดลองนี้ไปได้อย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *