วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 1 เปโตร 1:15-21 “ชีวิตที่บริสุทธิ์”

การพูดว่า เป็นคริสเตียน เป็นสิ่งที่ทุกคนพูดได้ แต่การดำเนินชีวิตให้สมกับเป็นคริสเตียน ไม่ได้เป็นสิ่งที่ทุกคนทำได้ โดยเฉพาะการดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ (การไม่ประพฤติตามกิเลสตัณหาของตนเอง เหมือนก่อนที่จะเชื่อพระเจ้า ข้อ 14ข.)

Q1  เปโตรเข้าใจถึงความยากในการดำเนินชีวิตให้บริสุทธิ์เป็นนอย่างดี ท่านได้ให้หลักการในการรักษาชีวิตที่บริสุทธิ์ไว้ 2 ประการคือ?  (ดูข้อ 15-16, 18-19 ประกอบ)
Q2  ลองทบทวนชีวิตของคุณ อธิษฐานขอกำลังและฤทธิ์เดชจากพระเจ้า เพื่อคุณจะมีชีวิตที่บริสุทธิ์สมกับการเป็นบุตรของพระเจ้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *