วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 1 เปโตร 1:22-25 “ความจริง”

หลายๆ ครั้งเรามักจะคิดว่า การเป็นคริสเตียน จะทำให้ปัญหาหมดไป ชีวิตของเราจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง เราจะไม่มีปัญหากับพี่น้องที่มีความเชื่อเดียวกัน คริสตจักรของพระเจ้าจะไม่มีการทะเลาะเบาะแว้ง แต่เราพบว่า… ในชีวิตจริง มันไม่เป็นเหมือนที่เราคิด

Q1  เปโตรบอกว่า ถ้าเราอยากจะรักพี่น้องของเรา สิ่งที่เราต้องทำคือ การบังเกิดใหม่ และการเชื่อฟังความจริง “ความจริง” ในที่นี่หมายถึง?  (ดูข้อ 23, 25 ประกอบ)
Q2  คุณคิดว่า ข้อพระคัมภีร์ที่ว่า “ท่านทั้งหลายจงรักกันให้มากด้วยน้ำใสใจจริง” (ข้อ 22) จะเป็นจริงในชีวิตของคุณได้อย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *