วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 1 เปโตร 2:1-3 “น้ำนมฝ่ายวิญญาณ”

ความรอดเป็นของประทานที่มาจากพระเจ้า  และพระองค์ทรงมอบให้กับมนุษย์ทุกคน โดยไม่เลือกว่าจะเป็นชายหรือหญิง เป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ เป็นคนจนหรือคนรวย เป็นคนที่มีการศึกษาหรือไม่มีการศึกษา เป็นคนที่มีความสามารถหรือไม่มีความสามารถ เป็นคนปกติหรือคนพิการ  หรือเป็นคนสัญชาติใดก็ตาม แต่การเติบโตขึ้นในความรอด ในความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคล

Q1  เปโตรได้ให้หลักการในการเติบโตขึ้นในความรอดไว้ 2 ประการคือ “การละ…” และ “จงปรารถนา…” ในเรื่องใดบ้าง?
Q2  วันนี้อะไรคือสิ่งที่คุณจะต้อง “ละทิ้ง” และต้อง “ปรารถนา” เพื่อให้ชีวิตฝ่ายวิญญาณเติบโตขึ้น?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *