วันจันทร์ที่ 20 มกราคม 1 เปโตร 2:4-8 “จงเป็นศิลาที่มีชีวิต”

เปโตรได้บอกว่า พระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระศิลาที่ทรงชีวิต (ข้อ 4) เป็นศิลามุมเอก เป็นศิลาที่มีค่าอันประเสริฐ” (ข้อ 6) และเรียกร้องให้เราที่เป็นผู้ที่เชื่อเป็น “ศิลาที่มีชีวิต” เหมือนกับพระองค์

Q1  อะไรคือผลลัพธ์ของการเป็น “ศิลาที่มีชีวิต”? (ดูข้อ 5ข, 6ข ประกอบ)
Q2  คุณคิดว่า คุณจะดำเนินชีวิตในวันนี้ให้สมกับเป็นศิลาที่มีชีวิตในด้านใดบ้าง?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *