วันพุธที่ 22 มกราคม 1 เปโตร 2:11-17 “ผู้รับใช้ของพระเจ้า I”

เมื่อคิดถึงคำว่า “ผู้รับใช้ของพระเจ้า”  เรามักจะคิดถึงคนที่ถวายตัวรับใช้เต็มเวลา เป็นอาจารย์ เป็นศิษยาภิบาล เป็นมิชชั่นนารี หรือคนที่ทำงานอยู่ในหน่วยงานคริสเตียน แต่ในพระคัมภีร์ตอนนี้เปโตรกำลังให้คำนิยามใหม่ที่ถูกต้องเกี่ยวกับคำว่า “ผู้รับใช้ของพระเจ้า”

Q1  “ผู้รับใช้ของพระเจ้า” ในความคิดของเปโตรคือใคร? (ดูข้อ 11ก, 13ก, 15ข ประกอบ)
Q2  คุณคิดว่า พระเจ้าอยากให้คุณรับใช้พระองค์อย่างไรบ้าง? (ในครอบครัว ที่ทำงาน คริสตจักร สังคม)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *