วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 1 เปโตร 2:18-25 “ความทุกข์ยากลำบาก”

ในเวลานั้นคริสเตียนอยู่ในสังคมอย่างยากลำบาก มีการข่มเหงคริสเตียนอย่างกว้างขวาง ขณะเดียวกันก็มีการบังคับให้นับถือและนมัสการจักรพรรดิ์ ซึ่งขัดกับหลักข้อเชื่อของคริสเตียน  ยิ่งทำให้ความทุกข์ยากลำบากเพิ่มมากขึ้นเป็นทวีคูณ

Q1  เปาโลได้ให้เหตุผล และยกตัวอย่างของพระเยซูเพื่อหนุนใจผู้ที่เชื่อให้อดทนต่อความทุกข์ยากลำบากอย่างไรบ้าง? (ดูข้อ 19-20 และ 22-23 ประกอบ)
Q2  ข้อพระคัมภีร์ที่ว่า “เพราะพระเจ้าทรงใช้ท่านสำหรับเหตุการณ์เช่นนี้ เพราะว่าพระคริสต์ก็ได้ทรงทนทุกข์ทรมานเพื่อท่านทั้งหลาย ให้เป็นแบบอย่างแก่ท่านเพื่อท่านจะได้ดำเนินตามรอยพระบาทของพระองค์” หนุนใจคุณอย่างไรในการที่ดำเนินชีวิตติดตามพระเยซูคริสต์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *