วันเสาร์ที่ 25 มกราคม 1 เปโตร 3:1-6 “บทบาทของภรรยา”

เปโตรไม่เพียงแต่เขียนหนุนใจผู้เชื่อในการดำเนินชีวิตท่ามกลางสังคมคนที่ไม่เชื่อ และบทบาทหน้าที่ในฐานะของประชาชนต่อโรมที่ปกครองพวกเขาเท่านั้น เปโตรยังแนะนำและหนุนใจเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในครอบครัว ในฐานะของสามีภรรยาด้วย

Q1  เปโตรแนะนำถึงสิ่งที่ภรรยาควรทำอย่างน้อย 4 ประการด้วยกันคือ?  (ดูข้อ 1, 2, 3, 4 ประกอบ)
Q2  ถ้าคุณเป็นภรรยา คุณจะนำคำแนะนำเหล่านี้ไปใช้ในชีวิตสมรสอย่างไร? ถ้าคุณเป็นสามีคุณจะอธิษฐานเผื่อภรรยาของคุณในเรื่องนี้อย่างไร? ถ้าคุณยังไม่แต่งงาน คุณจะอธิษฐานเผื่อตัวคุณเองในฐานะภรรยาในอนาคต หรือภรรยาที่คุณจะมีในอนาคตอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *