วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ มัทธิว 5:38-42 “แค้นนี้ต้องชำระ”

การยกโทษให้กัน หรือการอภัยให้แก่กันและกันในสังคมของเราดูเหมือนว่าจะลดน้อยลงทุกวันๆ  ภาพที่เข้ามาแทนที่คือ ถ้าใครดีมาก็ดีตอบ แต่ถ้าใครร้ายมาก็ร้ายตอบ รอคอยจังหวะที่จะทำร้ายอีกฝ่ายหนึ่งอยู่ตลอดเวลา จนกลายเป็นค่านิยมของสังคม และพูดกันจนติดปากว่า “แค้นนี้ต้องชำระ” ซึ่งไม่แตกต่างจากค่านิยมหรือคำสอนที่มีในสมัยของพระเยซูคริสต์ว่า “ตาต่อตา และฟันแทนฟัน” (ข้อ 38)

Q1  พระเยซูคริสต์ทรงมีแนวความคิดที่แตกต่างจากคนสมัยนั้น  และพระองค์ทรงยกตัวอย่างเปรียบ   เทียบไว้ 4 เรื่องด้วยกัน อะไรบ้าง ?
Q2  คำสอนของพระเยซูคริสต์ สอดคล้องกับคำสอนในพระคัมภีร์ที่ว่า “อย่าแก้แค้นเลย ถ้าศัตรูของท่านหิว จงให้อาหารเขารับประทาน ถ้าเขากระหายน้ำก็จงให้น้ำเขาดื่ม เพราะว่าการทำอย่างนั้น เป็นการสุมถ่านที่ลุกโพลงไว้บนศีรษะของเขา” (โรม 12:20) คุณจะนำค่านิยมใหม่นี้ไปใช้ในชีวิตอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *