วันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ เยเรมีย์ 31:1 “เราจะเป็นพระเจ้าของเขา”

พระเจ้าตรัสว่า
“ในวาระนั้น เราจะเป็นพระเจ้าของบรรดาตระกูลแห่งอิสราเอล
และเขาทั้งหลายจะเป็นประชากรของเรา”

Q1  อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ 2-3 รอบ จนจดจำเนื้อหาได้  คำว่า “เราจะเป็นพระเจ้า” และ “เขาจะเป็นประชากรของเรา” มีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร?
Q2  คุณคิดว่า พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าของคุณอย่างไร? และคุณเป็นประชากรของพระองค์อย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *