วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ เยเรมีย์ 31:2 “แสวงหา”

พระเจ้าตรัสดังนี้ว่า
“ชนชาติที่รอดตายจากดาบ
ได้ประสบพระกรุณาคุณที่ในถิ่นทุรกันดาร
เมื่ออิสราเอลแสวงหาการหยุดพัก”

Q1  อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ 2-3 รอบ จนจดจำเนื้อหาได้ คำว่า “พระกรุณาคุณ” “ถิ่นทุรกันดาร” และ “แสวงหาการหยุดพัก” มีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร?
Q2  เวลาที่ชีวิตของคุณอยู่ในสภาพที่สิ้นหวังเหมือนอยู่ในถิ่นทรุกันดาร คุณได้แสวงหาพระเจ้าเหมือนที่ชนชาติอิราเอลทำหรือไม่ และพระเจ้าทรงสำแดงพระกรุณากับคุณอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *