วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ เยเรมีย์ 31:3 ปรากฏจากที่ไกล

พระเจ้าทรงปรากฏแก่เขาจากที่ไกล ตรัสว่า
‘เราได้รักเจ้าด้วยความรักนิรันดร์
เพราะฉะนั้นเราจึงมีความรักมั่นคงต่อเจ้าสืบไป’

Q1  อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ 2-3 รอบ จนจดจำเนื้อหาได้  คำว่า “เราได้รักเจ้า”  และ “ความรักมั่นคง” เกี่ยวข้องกันอย่างไร?
Q2  ถ้าวันนี้พระเจ้าอยากตรัสกับคุณจากที่ไกล… คุณคิดว่า พระองค์จะตรัสอะไรกับคุณ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *