วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2 เปโตร 1:1-11 “ความเชื่อเท่าเทียมกัน”

เปโตรเริ่มต้นจดหมายอย่างสนใจ โดยกล่าวว่า ความเชื่อของท่านและพี่น้องทุกคนนั้นเท่าเทียมกัน ไม่มีใครที่จะมีความเชื่อมากกว่า หรือยิ่งใหญ่ หรือมีคุณค่ามากกว่าในสายพระเนตรของพระเจ้า ซึ่งน่าจะเป็นการสอนและป้องกันคำสอนผิดในเวลานั้นที่มักจะเน้นว่า ถ้าอยากมีความเชื่อที่มากกว่า ยิ่งใหญ่กว่า พิเศษกว่า ก็ต้องมีวิธีการที่พิเศษเพิ่มเติมเข้ามา

Q1  เปโตรยืนยันชัดเจนว่า ความเชื่อที่เรามีอยู่นั้นมีความเท่าเทียมกัน เพราะเราถูกเรียกและถูกเลือกโดยพระเจ้าผ่านความเชื่อในพระเยซูคริสต์ (ข้อ 3, 4, 10, 11) และเปโตรได้ให้คำแนะนำที่เราจะไม่พลาดและหลุดไปจากความเชื่อนี้ ด้วยการให้เติบโตใน 8 ด้านด้วยกันคือ? (ดูข้อ 5-7 ประกอบ)
Q2 ลองทบทวนชีวิตของคุณว่า มีการเติบโต และขาดการเติบโตในด้านใดบ้างของทั้ง 8 ด้าน อธิษฐานขอกำลังจากพระเจ้าที่จะเติบโตในด้านนั้นๆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *