วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2 เปโตร 1:16-21 “ทำความเข้าใจ”

คำสอนผิดที่เข้ามาในยุคนั้นไม่ได้แตกต่างกันกับในยุคนี้ เพราะมีการเพิ่มเติมเสริมแต่งให้เรื่องราวดูน่าเชื่อถือ ลึกลับ (ข้อ 16)  ซึ่งบางครั้งคริสเตียนก็หลงทางคิดว่า การที่จะป้องกันความเชื่อคือ การเข้าใจว่า คำสอนผิด สอนอะไร มีเบื้องหลังความเป็นมาอย่างไร แต่เปโตรกลับให้แนวทางในการป้องกันความเชื่อที่แตกต่างออกไป

Q1  เปโตรได้บอกแนวทางในการป้องกันความเชื่อของคริสเตียน คือการมีความเข้าใจในเรื่องใด? (ดูข้อ 16ก, 17, 18, 20 ประกอบ)
Q2  คุณจะใช้คำพูดประโยคนี้ “ท่านผู้นี้เป็นบุตรที่รักของเรา เราชอบใจท่านผู้นี้มาก” ในการรักษาความเชื่อและต่อสู้กับคำสอนผิดที่เข้ามาในชีวิตของคุณอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *