วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2 เปโตร 3:1-13 “อย่าลืม”

เปโตรเน้นอีกครั้งว่า จดหมายทั้ง 2 ฉบับ  ท่านได้เน้นถึงเรื่องการดำเนินชีวิตที่อยู่ในทางของพระเจ้า  และการต่อสู้กับคำสอนผิดที่เข้ามาในคริสตจักร

Q1  เปโตรบอกพี่น้องที่เชื่อในพระเจ้าว่า “อย่าลืม” ในเรื่องใด? (ดูข้อ 4, 8, 9 ประกอบ) และสิ่งนี้มีความสำคัญอย่างไรในการรักษาความเชื่อในพระเจ้า? (ดูข้อ 6, 10 ประกอบ)
Q2  การที่การพิพากษายังมาไม่ถึง เพราะพระเจ้าไม่มีพระประสงค์ที่จะให้ผู้หนึ่งผู้ใดพินาศเลย แต่ทรงปรารถนาที่จะให้คนทั้งปวงกลับใจเสียใหม่ ทบทวนชีวิตของคุณว่า มีเรื่องใดที่คุณทำบาปอยู่ และยังไม่กลับใจ ถึงเวลาหรือยังที่คุณจะกลับมาหาพระเจ้า เพราะพระองค์ไม่อยากเห็นคุณพินาศไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *