วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2 เปโตร 2:17-22 “คำสอนผิด III”

เปโตรใช้บทที่ 2 ทั้งบท เพื่อจะพูดถึงคำสอนผิด โดยในตอนท้ายได้เตือนสติผู้ที่เชื่อในพระเจ้าว่า อย่าหลงผิด อย่ากลับไปเป็นทาส กลับไปดำเนินชีวิตแบบเดิม หรือตามคำสอนที่ผิดๆ อีก

Q1  จะเกิดอะไรขึ้น ถ้าผู้ที่เชื่อในพระเยซูคริสต์ หันกลับไปดำเนินชีวิตแบบเดิมอีก? (ดูข้อ 20-21 ประกอบ)
Q2  “สุนัขเลียกินสิ่งที่มันสำรอกออกมา และสุกรที่คนล้างมันให้สะอาด แล้วกลับลุยลงไปนอนในปลักอีก” สุภาษิตนี้เตือนสติคุณอย่างไรในการที่จะยึดมั่นในพระเจ้า และไม่หันกลับไปดำเนินชีวิตแบบเดิม (ผิด) อีก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *