วันเสาร์ที่ 15 มีนาคม สุภาษิต 1:1-7 “ความยำเกรงพระเจ้า”

ความยำเกรงพระเจ้า เป็นบ่อเกิดของความรู้
คนโง่ย่อมดูหมิ่นปัญญาและคำสั่งสอน

Q1  อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ 2 -3 รอบ คุณคิดว่า “ความยำเกรงพระเจ้า” จะนำมาสู่การมีความรู้ และการมีสติปัญญาได้อย่างไร?
Q2  ผู้เขียนได้สรุปไว้อย่างน่าสนใจว่า คนยำเกรงพระเจ้า จะพบปัญญา แต่คุณโง่จะดูหมิ่นปัญญา (ไม่พบปัญญา) อธิษฐานขอพระคัมภีร์ข้อนี้ที่จะเป็นจริงในชีวิตของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *