วันจันทร์ที่ 24 มีนาคม 2 โครินธ์ 4:7 “ของมีค่า”

แต่ว่าเรามีของมีค่านี้อยู่ในภาชนะดิน เพื่อให้เห็นว่า
ฤทธิ์เดชอันเลิศนั้นเป็นของพระเจ้า ไม่ได้มาจากตัวเราเอง

Q1  อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ 2-3 รอบ คุณคิดว่า “ของมีค่า” และ “ฤทธิ์เดชอันเลิศ” หมายถึงอะไร? (ดูข้อ 12 ประกอบ)
Q2  คุณคิดว่า “ของมีค่า” และ “ฤทธิ์เดชอันเลิศ” ของพระเจ้า จะมีส่วนช่วยเหลือคุณในการเผชิญหน้ากับการข่มเหง เพราะคุณเป็นคริสเตียนได้อย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *