วันศุกร์ที่ 28 มีนาคม 2 โครินธ์ 4:12 “ความตาย & ชีวิต III”

เหตุฉะนั้นความตายจึงกำลังออกฤทธิ์อยู่ในเรา
แต่ชีวิตกำลังออกฤทธิ์อยู่ในท่านทั้งหลาย

Q1  อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ 2-3 รอบ คุณคิดว่า ทำไม “ความตาย” ที่เปาโลกำลังเผชิญหน้าอยู่ จึงส่งผลทำให้ชีวิตของพี่น้องที่มีความเชื่อ เติบโตขึ้นในพระเจ้า?
Q2  คุณจะนำแบบอย่างชีวิตของเปาโลไปใช้ในการดำเนินชีวิตที่จะเป็นพรต่อผู้อื่นอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *