วันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม 2 โครินธ์ 4:11 “ความตาย & ชีวิต II”

เพราะว่าพวกเราที่มีชีวิตอยู่นั้น
ต้องถูกมอบไว้แก่ความตายอยู่เสมอ
เพราะเห็นแก่พระเยซู
เพื่อว่าพระชนม์ชีพของพระเยซูจะได้ปรากฏในเนื้อหนังของเรา
ซึ่งจะต้องตายนั้น

Q1  อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ 2-3 รอบ ทำไม “การยอมตายเพราะเห็นแก่พระเยซู” จึงทำให้ “ชีวิตของพระเยซู” ปรากฏในชีวิตของเรา ?
Q2  คุณคิดว่า คุณจะยอมตายในเรื่องใดบ้าง เพื่อชีวิตของพระเยซูจะปรากฏออกมาในชีวิตคุณ ให้ผู้อื่นได้แลเห็นและสรรเสริญพระเจ้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *