วันอังคารที่ 8 เมษายน มาระโก 4:1-2 “พระเยซู – ครูผู้สอนด้วยเรื่องเล่า”

มีคนเคยกล่าวไว้ว่า พระเยซูคริสต์ทรงเป็นครูที่เก่ง เพราะพระองค์สามารถใช้สิ่งที่อยู่รอบๆ ข้างที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน มาเล่าเรื่องเปรียบเทียบเป็นคำอุปมา เพื่อจะสอนให้ประชาชนได้เข้าใจถึงสิ่งที่ยากจะเข้าใจ โดยเฉพาะเรื่องราวฝ่ายจิตวิญญาณ ในขณะเดียวกันก็ป้องกันคนบางคนไม่ให้เข้าใจผิดด้วย (ข้อ 12)

Q1  คุณคิดว่า อะไรคือเหตุผลที่พระเยซูคริสต์เลือกที่จะสอนผู้คนโดยใช้เรื่องเล่า? (ดูข้อ 9, 10, 11 ประกอบ)
Q2  คุณว่า พระเยซูคริสต์กำลังสอนอะไรคุณเมื่อพระองค์บอกว่า “ใครมีหู จงฟังเถิด”?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *