วันพุธที่ 9 เมษายน มาะโก 4:35-41 “พระเยซู – เจ้านายเหนือความกลัว”

ความกลัวถือว่า เป็นอารมณ์ความรู้สึกที่สำคัญและมีผลกระทบต่อมนุษย์เป็นอันดับที่สอง รองจากความรัก ความกลัวทำให้มนุษย์ทำหลายๆ สิ่งได้ ในขณะเดียวกันก็สามารถทำให้มนุษย์หยุดทำในหลายๆ สิ่งเช่นกัน และเราแต่ละคนก็มีความกลัวในเรื่องที่แตกต่างกันไป บางคนกลัวความมืด บางคนกลัวงู บางคนกลัวความผิดหวัง บางคนกลัวการถูกปฏิเสธ ฯลฯ แต่วันนี้เราจะมาเรียนรู้ด้วยกันว่า พระเยซูทรงเป็นเจ้านายเหนือความกลัวอย่างไร

Q1  คุณคิดว่า สาวกมีเหตุผลอะไรที่หวาดกลัวในสถานการณ์ที่เกิดขึ้น? (ดูข้อ 37, 38 ประกอบ)
Q2  จากคำถามของพระเยซูในข้อ 40 ที่ว่า “ทำไมเจ้ากลัว เจ้าไม่มีความเชื่อหรือ” และคำพูดของสาวกในข้อ 41 ที่ว่า “ท่านนี้เป็นผู้ใดหนอ จนชั้นลมและทะเลก็เชื่อฟังท่าน” หนุนใจคุณอย่างไรในเรื่องที่คุณกำลังหวาดกลัวอยู่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *